Privacyverklaring

1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.antwarpclothing.be, verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Antwarp Clothing gcv met zetel te 2930 Brasschaat, De Tomermaat 77 en gekend onder ondernemingsnummer 0697.582.725.

Antwarp Clothing gcv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een e-mail naar info@antwarpclothing.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer +32 460 96 19 75.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij dit onderwerp of dit bericht informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Plaatst u via de webshop een bestelling en/of maakt u een account aan, dan worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam en voornaam;
  • uw e-mailadres;
  • telefoonnummer indien het een persoonlijk telefoonnummer betreft;
  • adresgegevens;
  • geboortedatum;
  • bank-/kredietkaartgegevens.

De overige gegevens die u invult op de online bestelformulieren worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze enkel slaan op bedrijfsgegevens en/of productgegevens en niet op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij echter ook als persoonsgegevens behandeld.

 

2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics en Facebook Pixel.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

De cookies die bij gebruik van de website mogelijks worden geplaatst door de Facebookpixel zijn analysehulpmiddelen waarmee de effectiviteit van advertenties kunnen worden gemeten en waarmee inzicht wordt verkregen in de gebruikersgegevens van bezoekers en de acties die deze bezoekers op de website uitvoeren, dit met het oog op gerichte toekomstige Facebook-advertenties.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Antwarp Clothing gcv verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

 

2.3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Antwarp Clothing gcv zouden worden meegedeeld, ziet Antwarp Clothing gcv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij:

  • met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden;
  • de met u aangegane koopovereenkomst via de webshop zouden kunnen uitvoeren (enerzijds de betaling van het aangekochte product ontvangen en anderzijds het door u aangekochte product aan u te leveren).

 

3.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen en u meer gerichte advertenties op Facebook aan te bieden.

De via Google Analytics automatisch verzamelde (persoons-)gegevens worden opgeslagen door Google Inc. op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

De (persoons-)gegevens die automatisch worden verzameld door de Facebook pixel worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Facebook Inc. Facebook verwerkt deze informatie en deelt deze informatie met derden. De bekomen informatie wordt gebruikt door Facebook om u bij het gebruik van Facebook meer gerichte advertenties aan te bieden en om u bij het gebruik van deze sociale media van meer relevante inhoud te voorzien. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Facebook Inc.

 

3.3. Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons niet meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Antwarp Clothing gcv zoals bijvoorbeeld Bpost en Multisafepay. Deze mededeling is noodzakelijk om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken evenals om de koopovereenkomst die tot stand kwam door uw bestelling op de webshop uit te voeren.

Wij zorgen er steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Antwarp Clothing gcv.

Uw persoonsgegevens zullen door Antwarp Clothing gcv enkel worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing zoals advertenties via post of e-mail (i.v.m. lopende acties, getrouwheidskorting, …) na uw expliciete toestemming hiertoe.

4. Links

De website bevat links naar anders websites dan de website www.antwarpclothing.be

Wie een online bestelling plaatst op de website en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Maestro zal gevraagd worden het nummer van de bank- of kredietkaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Multisafepay die instaat voor een veilige transactie. De medewerkers van Antwarp Clothing gcv krijgen uw bank- of kredietkaartnummer niet te zien.

De website bevat tevens knoppen om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik mogelijks een cookie (zie Cookieverklaring).

Antwarp Clothing gcv adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaringen van Facebook en Multisafepay teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code mogelijks verwerken.

5. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden door Antwarp Clothing gcv zo lang bewaard in hun mailbox en/of softwarepakket als nodig om met u op een gerichte wijze in contact te treden en/of om de door u geplaatste aankoop via de webshop uit te voeren.

Deze persoonsgegevens worden daarna digitaal gearchiveerd voor maximum 7 jaar.

6. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Antwarp Clothing gcv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Antwarp Clothing gcv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Antwarp Clothing gcv.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. U kan tevens vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Antwarp Clothing gcv u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen.

Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Antwarp Clothing gcv bovendien het recht om bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen en/of rechten die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U heeft steeds het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

U heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Antwarp Clothing gcv met als adres De Tomermaat 77, 2930 Brasschaat.

Met een klacht kan u ook steeds terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de   Gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en te bereiken op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.